Nightshade (Baştan çıkaran kadın)


Some of us love to think of life as a game
Bazılarımız hayatı oyun gibi düşünmeyi seviyor
Others are born into royalty and can never behave
Ötekiler ise kraliyetin içinde doğdu ve asla terbiyelerini takınamazlar
Some find a freedom locking men in a cage, oh no
Bazıları özgürlüğü kafese kilitlenmiş bir adamda buldu, hayır
Some priest insisted it’s a test of the faith
Bazı keşişler bunun bir inanç testi olduğunu söyleyip durdu
And only holy devotion can keep the devils away
Ve sadece kutsal bağlılık şeytanları uzak tutabilir
There’s only so much that a man can pray, oh no
Bir insanın dua etmesinden daha fazla şey var, hayır

Oh, my love
Sevgilim
Oh, my love
Sevgilim
Spare my blood
Kanımı boşalt
Spare my blood
Kanımı boşalt

I saw the footprints in the white of the snow
Karın beyazlığında ayak izleri gördüm
I counted thousands and I was just a rider alone
Yüzlercesini takip ettim ve ben sadece yalnız bir biniciydim
Eighteen degrees and eighty miles from home, oh no
Evden on sekiz derece ve seksen mil uzaktayım, hayır
We built a wall to keep the devils at bay
Şeytanları körfezde tutmak için bir duvar inşaa ettik
A distant army was marching through the night and the day
Uzak bir ordu günler ve geceler boyunca uygun adım yürüyordu
I swore an oath and with my life I would pay, oh no
Bir yemin ettim ve hayatım boyunca ödeyeceğim, hayır

Oh, my love
Sevgilim
Oh, my love
Sevgilim
Spare my blood
Kanımı boşalt
Spare my blood
Kanımı boşalt

Nightshade, won’t you take me away?
Baştan çıkaran kadın, beni uzaklara götürmeyecek misin?
And I can hold my breath for another day
Ve nefesimi bir başka gün için tutabilirim
But it was all, it was all for the throne
Ama bunların hepsi, bunların hepsi taht içindi

We were surrounded and the ending was near
Biz kuşatıldık ve bitiş yakındı
All of the sudden, a ranger arrived, a savior appeared
Aniden, bir korucu yetişti, bir kurtarıcı göründü
Made it to safety, but the devil was here, oh no
Bunu güvenlice yaptı ama şeytan buradaydı, hayır

Oh, my love
Aşkım
Nightshade, won’t you take me away?
Baştan çıkaran kadın, beni uzaklara götürmeyecek misin?
And I can hold my breath for another day
Ve nefesimi bir başka gün için tutabilirim
But it was all, it was all for the throne
Ama bunların hepsi, bunların hepsi taht içindi