the dredsen dolls – my alcoholic friends türkçe çeviri

I’m counting back
The number of the steps
It took for me to get
Back on the wagon of the weekend

Geri sayıyorum
Adım sayılarını
Hafta sonu vagonuna geri dönmem uzun sürdü

I’ll use the auto-timer to prove that
I’ll get home with my imagination
If they find the body in the basement
“In the very house that she was raised in”

Bunu kanıtlamak için otomatik zamanlayıcıyı kullanacağım
Hayal gücümle eve gideceğim
Eğer cesedi bodrumda bulurlarsa
“Büyüdüğü evde”

I’m taking down
The number of the Times
So when we get the sign
From God I’ll be the first to call them

Times sayısını
Azaltıyorum
Böylece işareti aldığımızda
Tanrı aşkına, onları ilk arayan ben olacağım

I’m taking back the number of the beast
‘Cause six is not a pretty number
Eight or three are definitely better
A is for the address on the letter
To my alcoholic friends

Canavarın numarasını azaltıyorum
Çünkü altı güzel bir sayı değil
Sekiz veya üç kesinlikle daha iyi
A mektuptaki adres içindir
Alkolik arkadaşlarıma

I’m trying hard
Not to be ashamed
Not to know the name
Of who is waking up beside me
Or the date, the season or the city
But at least the ceiling’s very pretty
And if you are holding it against me

Çok çalışıyorum
Utanmamak için
Adını bilmemek için
Yanında uyanan kişinin
Veya tarihi, mevsimi veya şehiri
Ama en azından tavan çok güzel
Ve eğer bana karşı tutuyorsan

I’ll be on my best behavior
Taking shots for mother nature
Once my fist is in the cupboard
Love is never falling over
(Hey)
(One, two, three, four)

En iyi davranışımı takınacağım
Tabiat ana için fotoğraf çekeceğim
Yumruğum dolaba girdiğinde
Aşk asla düşmeyecek
(Hey)
(Bir iki üç dört)

Should I choose a noble occupation?
If I did I’d only show up late and sick
And they would stare at me with hatred
Plus my only natural talent’s wasted on my alcoholic friends
My alcoholic friends
The party never ends
My alcoholic friends

Asil bir meslek seçmeli miyim?
Yapsaydım sadece geç gelirdim ve hasta olurdum
Ve bana nefretle bakarlardı
Ayrıca tek doğal yeteneğim alkolik arkadaşlarımda boşa gitti
Alkolik arkadaşlarım
Parti asla bitmez
Alkolik arkadaşlarım