Look at my history

Geçmişe bakıyorum

I’m tryna see what’s different from that guy and the richer me

O çocuk ve daha zengin olan ben arasındaki farkları anlamaya çalışıyorum

The only thing I see is custom owls from Tiffany

Tek gördüğüm şey Tifanny’den özel yapım baykuş kolyeleri

And some gunnas that’ll hit you outta nowhere like epiphany

Ve seni beklemediğin anda vuracak tetikçiler, aydınlanış gibi


Really, that’s it to me

Cidden, budur benim için 


Aside from the obvious, man, it changes in scenery

Bariz olandan başka, adamım, bu değiştirir sahneyi


Testin’ me gon’ have my niggas testin’ machinery

Beni sınaman zencilerime makineleri sınatmanı sağlar

They say that they happy, my man, that’s not how they seem to be

Mutlu olduklarını söylüyorlar, adamım, öyle gözükmüyorlar ama

The boy, he wild and peaceful, rest in peace Teena Marie

Şu çocuk, o vahşi ve huzurlu, huzur içinde yat Teena Marie

Ethics and values, mob traditions, old fashioned

Etnikler ve değerler, mafya gelenekleri, eski moda

Monopoly action

Monopoly hareketleri

Bronny buyin’ up Brentwood like he still in Akron

Bronny Brentwood’u satın alıyor sanki hâlâ Akron’daymış gibi

A lot of pain, a lot of passion

Bir sürü acı, bir sürü tutu 


A lot of relaxin’ while other niggas is overreactin’

Diğer zenciler aşırı tepki verirken bizse çok rahatız


That’s how we continue down the path of Jordan and Jackson

Jordan ve Jackson’ın açtığı yolunu işte böyle devam ettiriyoruz


That’s some insight for y’all even if no one’s askin’

Kimse sormamış olsa bile alın size biraz içgörü 

Last year, niggas really feel like they rode on me

Geçen sene, zenciler gerçekten bana kafa tutmuş gibi hissetti


Last year, niggas got hot ’cause they told on me

Geçen sene, zenciler popülerleşti çünkü benim hakkımda konuştular 

I’m ’bout to call the bluff of anybody that fold on me

Bana cephe alan herkesin blöfünü ortaya dökeceğim

I’m buyin’ the buildin’ of every door that closed on me

Bana kapısı kapalı olan her binayı satın alacağım

Yeah, Loro Piana and Brioni, the one and only

Evet, Loro Piana ve Brioni, yok eşi benzer,

Champagne popper, the love doctor

Şampanya patlatıcı, ilişki uzmanı

Your baby mother call me when she lonely

Bebeğinin annesi yalnız kaldığında beni arıyor

My tailor see me twice a week, he like my homie

Terzim haftada iki kez beni görüyor, kankam gibi

Forever grateful, forever thankful

Sonsuza dek müteşekkirim, minnettarım

Diamond necklace, but she wears it on her ankle

Elmas kolye, fakat o ayak bileğinde takıyor


The bitch is trendy

Modaya uygun bir s*rtük

My enemies send each other the texts that they could never send me

Düşmanlarım bana asla gönderemeyecekleri mesajları gönderiyorlar

I’m bankin’ two million a show for the residency

Konağım için tek bir konserden 2 milyon kazanıyorum


Nevada gaming commission in a frenzy

Novada kumar komisyonu çıldırdı


How much money can this casino lend me?

Ne kadar para verebilir bu kumarhane bana? 

Rippin’ markers up over shots of the Henny

Rippin’ markers up over shots of the Henny

Damgaları söküp atıyoruz Henny shotlarıyla

Vivid memory, can someone send me a real nigga interlude?

Capcanlı hatıra, biri bir zenci gönderebilir mi bana?

To me, Benihana is pigeon food

Benim için, Benihana güvercin yemi

This not a forgivin’ mood

Bağışlayıcı havamda değilim 

So much, we gotta count the 20s up in a different room

Çok fazla, bu yirmilikleri farklı bir odada saymalıyız

I am just a body that my brothers are livin’ through

Ben yalnızca kardeşlerimin uğruna yaşadığı bir bedenim 

Keepin’ my connections strictly physical

Bağlantılarımı kesinlikle fiziksel olarak tutuyorum


Everyone that’s married is miserable

Evlenen herkes perişan


I know that that is not a lifestyle I can give into

Biliyorum ki bu benim yaşayabileceğim bir hayat değil

The rise to the top of this mountain has been biblical

Bu dağın en tepesine çıkmak daima kutsal olmuştur

I don’t carry cash ’cause the money is digital

Para taşımıyorum çünkü param dijital


It’s the American Expresser, the debt collector

Amerikan Express’ciyiz, alacak tahsildarıyız

Hailin’ all the way from the Mecca

Mekke’den buralara kadar uzanıyoruz

Got something for Trudy and Rebecca

Truca ve Rebecca için bir şeyim var

This shit could last forever

Bu şey sonsuza tek sürebilir 

The mind controller, the Ayatollah

Zihin kontrolcüsü, Ayetullah 


I built a bridge to success and had visions of me ridin’ over

Başarıya giden bir köprü inşa ettim ve o köprüden geçtiğimin hayalini kurdum

Step in the room and October gets a lot closer

Odaya bir adım atıyorum ve Ekim daha da yaklaşıyor

Haunted houses

Lanetli evler


I don’t know how to count in thousands, only millions

Binleri nasıl sayarım bilmiyorum, yalnızca milyonlar

Now tell your friends I’m not the villain

Şimdi arkadaşlarına söyle benim kötü biri olmadığımı

Send ’em to Lagos or Turks and Caicos

Onları Lagos’a gönder ya da Turks ve Caicos’a

Barbados, Trinidad and Tobago

Barbados, Trinidad ve Tobago

Never go the same places they go

Asla onların gittiği yerlere gitmem

Separate vacations

Ayrı tatiller


A far cry from when Drizzy had slept in the basement

Dizzy’nin bodrumda uyuduğu günlerden çok farklı

I was never on the path to get into Cambridge

Asla Cambridge’e gidecek yola baş koymadım


I mean, I was good at doin’ math, but I’m better with language

Yani, matematikte iyiyim, fakat dilde daha iyiyim

Borderline dangerous, approach with caution

Sınır tehlikeli, dikkatle yaklaş


I plan to buy your most personal belongings when they up for auction

En kişisel şeylerini açık arttırmaya çıktığı zaman almayı planlıyorum


Man, truth be told, I think about it often

Adamım, doğruyu düşünmek gerekirse, bunu sıklıkla düşünüyorum

The petty king, the overseer of many things

Minik kral, gözetmeni çoğu şeyin

I wish that I was playin’ in a sport where we were gettin’ rings

Keşke yüzük kazanabileceğimiz bir spor yapıyor olsaydım


I wouldn’t have space on either hand for anything

Ellerimde boş yer kalmazdı

West Hollywood, know my presence is menacing

Batı Hollywood, varlığımın tehditkar olduğunu biliyorum


Cosa Nostra, shady dealings

Cosa Nostra, şüpheli anlaşmalar


Racketeering, the syndicate got they hand in plenty things

Şantaj, sendika bir sürü şeye ellerini soktu

The things that we’ve done to protect the name are unsettling

İsmimizi korumak için yaptığımız şeyler huzur kaçırıcı

But no regrets, though, the name’ll echo

Fakat pişmanlığım yok, yankılanacak adım kulaklarda

Years later, none greater

Yıllar sonra, hâlâ daha iyisi çıkmayacak

Death to a coward and a traitor, that’s just in my nature, yeah

Korkaklara ve hainlere ölüm, doğamda var bu benim, evet